IC PIRAMIDA MARIBOR

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

 

Maribor, 10. 1. 2020

 

Na podlagi 10. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS 71/2009) in 23. člena Pravila o diplomiranju (sprejetem na svetu šole dne 30. 9. 2013) izdajam

 

SKLEP

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidatka: Jana Horvat

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Vključevanje tradicionalnih jedi v šolski jedilnik na drugačen način

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
 2. Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
 3. Marija Sraka, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
 4. Marin Darko, organizator poslovanja v gostinstvu, dodatni član, somentor

 

Kandidatka: Ines Jeger

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Binarnost sistema HACCP pri pripravi in razdeljevanju hrane

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
 2. Marija Sraka, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
 3. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
 4. Tatjana Peršuh, dipl. med. sestra, spec. klin. diet, dodatna članica, somentorica

 

Kandidatka: Iveta KUSERBANJ GRADIŠEK

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Izredni

 

Naslov diplomskega dela:

Zadovoljstvo otrok in njihovih staršev s prehrano v vrtcih

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Marija SRAKA, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
 2. Dr. Blanka VOMBERGAR mentorica, članica
 3. Ksenija EKART, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
 4. Andreja MRAVLJAK, univ. dipl. ing. živ. tehnol., dodatna članica, somentorica

 

Zagovor diplomskega dela bo v torek, 4. 2. 2020 ob 15. uri v  KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.