IC PIRAMIDA MARIBOR

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Park mladih 3

2000 MARIBOR

TEL.: 02/33-13-432, FAKS: 02/33-13-048

 

Maribor, 29. 11. 2019

 

Na podlagi 10. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS 71/2009) in 23. člena Pravila o diplomiranju  (sprejetem na svetu šole dne 30. 9. 2013) izdajam

 

SKLEP

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

 

Kandidatka: Jasmina SELINŠEK

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Izredni

 

Naslov diplomskega dela:

Uporaba slovenskih zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil v picerijah v Mariboru

 

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

  1. Mag. Nevenka MALEK, predsednica komisije
  2. Vesna POŠTUVAN, univ. dipl. org. dela, mentorica, članica
  3. Silva HOSTNIK, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
  4. Ines COLARIČ, inž. živil. in preh., dodatna članica, somentorica

 

Zagovor diplomskega dela bo v torek, 17. 12. 2019 ob 13. uri v  KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

 

ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

 Kandidat: Marko Keržan

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:

Analiza tveganja v tehnološkem procesu pekarne

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

  1. Silva Hostnik, univ. dipl. inž. živ. tehnol., predsednica komisije
  2. Marija Sraka, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
  3. Mag. Neva Malek, univ. dipl. ing. kem. tehnol., članica
  4. Stanko Vorih, inž. živ., dodatni član, somentor

Zagovor diplomskega dela bo v torek, 17. 12. 2019 ob 14.15 v KDU  (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

v.d. ravnateljice VSŠ:

mag. Nevenka Malek