Živilstvo in prehrana

Program  ŽIVILSTVO IN PREHRANA  je najvišja strokovna  nadgradnja živilskega poklica in prehranskih znanj izven univerze.  Gre za področje, ki se izjemno hitro razvija in postaja vedno popularnejše  tudi zaradi zagotavljanja varne hrane, ustrezne kontrole in nadzora hrane ter zaščite potrošnika.

Inženir/inženirka živilstva in prehrane je poklic sodobnega časa.

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

Inženir/inženirka živilstva in prehrane

Okrajšava: Inž. živil. in preh.

VPISNI POGOJI

Na študij se lahko vpiše kdor:

 • je opravil splošno/poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošno izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

TRAJANJE ŠTUDIJA

Redni študij traja dve leti.

Vsebine modulov in predmetov 1. in 2. letnika se za izredni študij izvedejo v 2,5 letih.

OVREDNOTENJE PROGRAMA (ECTS)

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

PREDMETNIK

Legenda

PR – predavanja

SV – seminarske vaje

LV – laboratorijske vaje

M – modul

P – predmet

D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomsko delo)

V 2. letniku študent izbere enega od izbirnih modulov od M4 do M7.

 

KATALOGI ZNANJ

Kataloge znanj skupaj s predpisanimi načini ocenjevanja znanja najdete na povezavi KATALOGI ZNANJ

PODROČJA DELA

 • dela na področju zdrave in varovalne prehrane
 • zagotavljanje kakovosti in varne hrane
 • proizvodnja živil
 • velike kuhinje in organizacija prehranskih obratov
 • kontrola kakovosti in analize živil
 • trženje živil in marketing
 •  druga dela povezana z živili (embalaža, varovanje okolja, odpadki, informatika, management …)

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

 • živilski obrati
 • hoteli, terme in prehranski turizem
 • bolnišnice
 • kuhinje v vrtcih, šolah in domovih starostnikov
 • samozaposlitev (dopolnilna dejavnost na kmetiji, manjši obrati za proizvodnjo živil …)

TEMELJNI CILJI PROGRAMA

 • Pridobiti ključne, splošne in poklicno specifične kompetence s strokovnega področja živilstva in prehrane
 • Pridobiti, poglobiti in povezati teoretično in praktično znanje o živilstvu, prehrani in varni hrani ter pridobiti celostni vpogled v razvoj živilske in prehranske stroke
 • Razvijati ustvarjalnost na svojem strokovnem področju
 • Razvijati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in organizaciji prehrane
 • Spremljati novosti v stroki z uporabo različnih virov v domači in tuji strokovni literaturi
 • Razvijati samozavest in strokovnost za poslovne odločitve ter za reševanje konkretnih strokovnih problemov
 • Sporazumevati se z različnimi deležniki v delovnem procesu na spoštljiv način
 • Upravljati informacije, podatke in vsebine v različnih digitalnih okoljih za doseganje ciljev, povezanih z delom
 • Opravljati delo po pravilih varnosti in zdravja pri delu
 • Ravnati po načelih trajnostnega razvoja
 • Razvijati digitalno pismenost, podjetnost in druge ključne kompetence

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

S praktičnim izobraževanjem študenti spoznavajo:

 • organizacijo podjetij
 • tehnološke postopke v živilstvu in prehrani
 • ponudbo živilskih izdelkov ter razvojne potrebe podjetij
 • zagotavljanje procesov za proizvodnjo varne hrane
 • povezanost podjetij z nacionalnim in mednarodnim gospodarstvom.

Izvajanje praktičnega izobraževanja (PI)

Praktično izobraževanje organizira šola in se izvaja pri delodajalcih  povezanih z živilstvom in/ali prehrano.

Šola, podjetje in študent sklenejo tripartitno pogodbo za izvajanje PI.

PI lahko študent opravlja v več podjetjih, v Sloveniji ali v tujini. Pri izvajanju PI šola upošteva želje študentov.

REDNI ŠTUDIJ

Organizacija študija

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Začetek predavanj: 1. oktober.
Študijsko leto ima 34 tednov, od tega:

 • 24 tednov predavanj, seminarskih in
  laboratorijskih vaj ter
 • 10 tednov praktičnega izobraževanja (400 ur).

Predavanja, seminarske in laboratorijske vaje potekajo v zimskem  (oktober – januar) in letnem semestru (januar – maj).

Študijska literatura

Imamo lastna študijska gradiva, katerih avtorji so predavatelji višje šole.

Nakup je možen v šolski papirnici.

Študentom je na voljo tudi velika knjižnica.

Posebnosti

 • V 2. letniku študenti izbirajo med moduloma “Tehnologije v živilstvu” in “Prehrana, dietetika in gastronomija”.
 • Modulov “Varna hrana” in “Vinarstvo s tehnologijami pijač” šola zaenkrat ne bo izvajala.
 • V okviru odprtega kurikula in prostoizbirnega predmeta študenti lahko izberejo predmeta Tehnologijo vina, Trženje v živilstvu in prehrani ter vse predmete iz modula, ki ga niso izbrali.

IZREDNI ŠTUDIJ

Šolnina

Šolnina je plačljiva v enkratnem znesku ali na obroke.

V šolnino so vključena vsa predavanja, laboratorijske vaje v laboratorijih in specialnih učilnicah, seminarske vaje, konzultacije s predavatelji in trikratno opravljanje vsakega izpita.

Prilagoditev študijskega programa

Študijski program je prilagojen izrednemu študiju in poteka v modulih po posameznih predmetih.

Posebnosti

Začetek predavanj za izredni študij je predvidoma v sredini oktobra.

Predavanja in vaje se izvajajo večinoma dvakrat tedensko.
Predmetnik in število ur je prilagojeno programu izrednega študija.
Pri vseh predmetih so možna posvetovanja s predavatelji.

Prilagoditve praktičnega izobraževanja

 1. Kandidatom z delovnimi izkušnjami, ki se ujemajo s programom, lahko šola prizna praktično izobraževanje (delno ali v celoti).
 2. V okviru praktičnega izobraževanja mora študent izdelat nalogo v obliki poročila o delu oz. seminarsko nalogo iz svojega delovnega področja ter opraviti ustni zagovor.
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz