Živilstvo in prehrana

Višješolski študij ŽIVILSTVO IN PREHRANA  je najvišja strokovna  nadgradnja živilskega poklica in prehranskih znanj izven univerze.  Gre za področje, ki se zadnjih nekaj let v svetu izjemno hitro razvija in postaja tudi vedno popularnejše  predvsem zaradi zagotavljanja varne hrane, ustrezne kontrole in nadzora hrane ter zaščite potrošnika.

Inženir/inženirka živilstva in prehrane je poklic sodobnega časa.

Podatki o programu

IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Višješolski študijski program ŽIVILSTVO IN PREHRANA.

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

Inženir/inženirka živilstva in prehrane

Okrajšava: Inž. živil. in preh.

VPISNI POGOJI

V višješolski študij ŽIVILSTVO IN PREHRANA se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošno izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

TRAJANJE ŠTUDIJA

Redni študij traja dve leti.

Vsebine modulov in predmetov 1. in 2. letnika se za izredni študij izvedejo v 2,5 letih.

OVREDNOTENJE PROGRAMA (ECTS)

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

PODROČJA DELA

 • dela na področju zdrave in varovalne prehrane
 • zagotavljanje kakovosti in varna hrana
 • proizvodnja živil
 • velike kuhinje in organizacija prehranskih obratov
 • laboratoriji in analize živil
 • trženje živil in marketing
 • podjetništvo
 • mnoga druga dela povezana z živili (embalaža, varovanje okolja, odpadki, informatika, ekonomska dela, management …)

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

 • živilske industrije in obrt
 • terme in prehranski turizem
 • bolnišnice in druge zdravstvene
  ustanove …
 • domovi starostnikov
 • druga podjetja in ustanove

POKLICNI STANDARDI, NA PODLAGI KATERIH JE PROGRAM PRIPRAVLJEN

 • tehnolog živilstva
 • organizator prehrane
 • vinolog

TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE

 • izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja  živilskih tehnologij in prehrane
 • pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja živilstva in prehrane
 • pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o živilstvu, prehrani in varni hrani ter oblikovati celosten pogled na razvoj živilske in prehranske stroke
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in pripravi hrane
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Cilji

S praktičnim izobraževanjem študenti spoznavajo:

 • organizacijo podjetij,
 • tehnološke postopke v živilstvu in prehrani ter drugih področjih,
 • ponudbo živilskih izdelkov ter razvojne potrebe podjetij,
 • zagotavljanje procesov za proizvodnjo varne hrane,
 • povezanost podjetij z narodnim in mednarodnim gospodarstvom.

Izvajanje praktičnega izobraževanja (PI)

Praktično izobraževanje organizira šola in se izvaja pri delodajalcih v živilski industriji ali obrti, v šolskih učnih delavnicah, v velikih kuhinjah ter v podjetjih povezanih z živilstvom in prehrano. Šola, podjetje in študent sklenejo tripartitno pogodbo za izvajanje PI.
PI lahko študent opravlja v več podjetjih, v Sloveniji ali v tujini. Pri izvajanju PI šola upošteva tudi želje študentov.

Redni študij

Organizacija študija

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Začetek predavanj: 1. oktober.
Študijsko leto ima 34 tednov, od tega:

 • 24 tednov predavanj, seminarskih in
  laboratorijskih vaj ter
 • 10 tednov praktičnega izobraževanja (400 ur).

Predavanja, seminarske in laboratorijske vaje potekajo v zimskem semestru (oktober – januar) in letnem semestru (januar – maj).

Študijska literatura

Šola izdaja lastna študijska gradiva, katerih avtorji so predavatelji višje šole. Nakup je možen v šolski papirnici. Študentom je na voljo tudi
velika knjižnica.

Posebnosti

Študenti v 2. letniku izberejo enega od dveh modulov: Tehnologije v živilstvu ali Prehrana. V okviru teh modulov so možne izbire različnih predmetov.

Izredni študij

Šolnina

Šolnina je plačljiva v enkratnem znesku ali na obroke. V šolnino so vključena vsa predavanja, laboratorijske vaje v laboratorijih in specialnih učilnicah, seminarske vaje, konzultacije s predavatelji in trikratno opravljanje vsakega izpita.

Prilagoditev študijskega programa

Študijski program je prilagojen izrednemu študiju in poteka v modulih po posameznih predmetih. Znanja študenti lahko pridobivajo tudi na druge različne načine.

Posebnosti

Začetek predavanj za izredni študij je predvidoma v sredini oktobra. Predvidoma so predavanja in vaje dvakrat do trikrat tedensko.
Predmetnik in število ur je prilagojeno programu izrednega študija.
Pri vseh predmetih so možna posvetovanja s predavatelji.

Prilagoditve praktičnega izobraževanja

 1. Kandidatom z delovnimi izkušnjami, ki se ujemajo s programom, lahko šola prizna praktično izobraževanje (delno ali v celoti).
 2. V okviru praktičnega izobraževanja mora študent izdelat nalogo v obliki poročila o delu oz. seminarske naloge iz svojega delovnega področja ter opraviti ustni zagovor.
 3. Manjkajoče teme študent nadoknadi med študijem

Opis programa

Potrošniki postajajo zahtevnejši, sodobne tehnologije in razvoj pa omogočajo proizvodnjo zelo različnih živilskih izdelkov ter ponudbo raznovrstne hrane iz celega sveta na enem mestu.

Prisluhnili smo potrebam  gospodarstva in obrti. Te  kažejo potrebo po kadrih, ki  nadgradijo svoja znanja s področja živilstva in prehrane na višji stopnji, hkrati pa imajo dovolj praktičnih znanj in so uporabljivi  v praksi  takoj in tudi na različnih delovnih mestih. Prav fleksibilnost teh kadrov zaradi široke usposobljenosti  je privlačna za delodajalce.

Študij na VI. stopnji je našel mesto med srednješolskimi tehniškimi programi in visokimi strokovnimi programi oziroma univerzitetnimi študiji.

V tujini, tako v Evropi kot tudi v Ameriki, Kanadi in drugje, najdemo več dveletnih in triletnih postsekundardnih ali terciarnih programov s področja živilstva, prehrane, managementa varne hrane, managementa prehranske verige ter ekotrofologije. To pogojuje hitri razvoj živilske in prehranske stroke ter  tudi vedno večja popularnost  boljšega poznavanja živil in hrane ter zagotavljanja varnega in zdravega prehranjevanja za bolj zdrav življenjski slog prebivalstva.

Vse zgoraj omenjeno kaže na razmah izobraževanj na področju živilstva in prehrane. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja pa so izobraževanja na tem področju pomembna prav na vseh zahtevnostnih nivojih – od osnovnih bazičnih znanj do strokovnih in znanstvenih raziskav.

Pomembna novost prenovljenega študijskega programa je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanja izobraževanja potrebam okolja.

Prenovljeni programi omogočajo pridobivanje kompetenčnega znanja širšega področja tudi v izbirnem delu programa. Tako so v tem delu poleg standardnih živilskih modulov še moduli s področij prehrane, varne hrane, trženja, vinarstva, zagotavljanja kakovosti, analize živil in hrane itd., kar povečuje zaposlitvene možnosti diplomantov in s tem atraktivnost programov. Stroka je v programu nadgrajena z novimi dognanji, predvsem pa prepletena s področji, ki ji izboljšajo uporabnost v praksi.

Program je ovrednoten s kreditnim točkami po sistemu ECTS in omogoča diplomatom uveljavljanje doseženih kompetenc v nadaljevanju izobraževanja.

Ob upoštevanju zahtev poklicnih standardov smo v program vgradili tudi generične kompetence, predvsem uporaba ustreznega strokovno-teoretičnega znanja, sposobnost vodenja temeljnih postopkov in reševanje strokovnih problemov, sposobnost uporabe znanja za ustrezno strokovno komunikacijo, sposobnost reševanja strokovnih problemov v delovnem procesu, opravljanje najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil itd.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz