Živilstvo in prehrana

Višješolski študij ŽIVILSTVO IN PREHRANA  je najvišja strokovna  nadgradnja živilskega poklica in prehranskih znanj izven univerze.  Gre za področje, ki se zadnjih nekaj let v svetu izjemno hitro razvija in postaja tudi vedno popularnejše  predvsem zaradi zagotavljanja varne hrane, ustrezne kontrole in nadzora hrane ter zaščite potrošnika.

Inženir/inženirka živilstva in prehrane je poklic sodobnega časa.

Podatki o programu

IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Višješolski študijski program ŽIVILSTVO IN PREHRANA.

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

Inženir/inženirka živilstva in prehrane

Okrajšava: Inž. živil. in preh.

VPISNI POGOJI

V višješolski študij ŽIVILSTVO IN PREHRANA se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošno izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

TRAJANJE ŠTUDIJA

Redni študij traja dve leti.

Vsebine modulov in predmetov 1. in 2. letnika se za izredni študij izvedejo v 2,5 letih.

OVREDNOTENJE PROGRAMA (ECTS)

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

PODROČJA DELA

 • dela na področju zdrave in varovalne prehrane
 • zagotavljanje kakovosti in varna hrana
 • proizvodnja živil
 • velike kuhinje in organizacija prehranskih obratov
 • laboratoriji in analize živil
 • trženje živil in marketing
 • podjetništvo
 • mnoga druga dela povezana z živili (embalaža, varovanje okolja, odpadki, informatika, ekonomska dela, management, itd.)

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

 • živilske industrije in obrt
 • terme in prehranski turizem
 • bolnišnice in druge zdravstvene
  ustanove….
 • vrtci, šole, domovi starostnikov
 • druga podjetja in ustanove

POKLICNI STANDARDI, NA PODLAGI KATERIH JE PROGRAM PRIPRAVLJEN

 • tehnolog živilstva
 • organizator prehrane
 • vinolog

TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE

 • izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja  živilskih tehnologij in prehrane.pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja živilstva in prehrane,
 • pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o živilstvu, prehrani in varni hrani ter oblikovati celosten pogled na razvoj živilske in prehranske stroke,
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in pripravi hrane,
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Cilji

S praktičnim izobraževanjem študenti spoznavajo:

 • organizacijo podjetij,
 • tehnološke postopke v živilstvu in prehrani ter drugih področjih,
 • ponudbo živilskih izdelkov ter razvojne potrebe podjetij,
 • zagotavljanje procesov za proizvodnjo varne hrane,
 • povezanost podjetij z narodnim in mednarodnim gospodarstvom.

Izvajanje praktičnega izobraževanja (PI)

Praktično izobraževanje organizira šola in se izvaja pri delodajalcih v živilski industriji ali obrti, v šolskih učnih delavnicah, v velikih kuhinjah, ter v podjetjih povezanih z živilstvom in prehrano. Šola, podjetje in študent sklenejo tripartitno pogodbo za izvajanje PI.
PI lahko študent opravlja v več podjetjih, v Sloveniji ali v tujini. Pri izvajanju PI šola upošteva tudi želje študentov.

Redni študij

Organizacija študija

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Začetek predavanj: 1. oktober.
Študijsko leto ima 34 tednov, od tega:

 • 24 tednov predavanj, seminarskih in
  laboratorijskih vaj ter
 • 10 tednov praktičnega izobraževanja (400 ur).

Predavanja, seminarske in laboratorijske vaje potekajo v zimskem semestru (oktober – januar) in letnem semestru (januar – maj).

Študijska literatura

Šola izdaja lastna študijska gradiva, katerih avtorji so predavatelji višje šole. Nakup je možen v šolski papirnici. Študentom je na voljo tudi
velika knjižnica.

Posebnosti

Študenti v 2. letniku izberejo enega od dveh modulov: Tehnologije v živilstvu ali Prehrana. V okviru teh modulov so možne izbire različnih predmetov.

Izredni študij

Šolnina

Šolnina je plačljiva je v enkratnem znesku ali na obroke. V šolnino so vključena vsa predavanja, laboratorijske vaje v laboratorijih in specialnih učilnicah, seminarske vaje, konzultacije s predavatelji in trikratno opravljanje vsakega izpita.

Prilagoditev študijskega programa

Študijski program je prilagojen izrednemu študiju in poteka v modulih po posameznih predmetih. Znanja študenti lahko pridobivajo tudi na druge različne načine.

Posebnosti

Začetek predavanj za izredni študij je predvidoma v sredini oktobra. Predvidoma so predavanja in vaje dvakrat do trikrat tedensko.
Predmetnik in število ur je prilagojeno programu izrednega študija.
Pri vseh predmetih so možna posvetovanja s predavatelji.

Prilagoditve praktičnega izobraževanja

 1. Kandidatom z delovnimi izkušnjami, ki se ujemajo s programom, lahko šola praktično izobraževanje prizna (delno ali v celoti).
 2. V okviru praktičnega izobraževanja študent izdelat nalogo v obliki poročila o delu oz. seminarske naloge iz svojega delovnega področja ter opravit ustni zagovor.
 3. Manjkajoče teme študent nadoknadi med študijem

Opis programa

Potrošniki postajajo zahtevnejši, sodobne tehnologije in razvoj pa omogočajo proizvodnjo zelo različnih živilskih izdelkov ter ponudbo raznovrstne hrane iz celega sveta na enem mestu.

Prisluhnili smo potrebam  gospodarstva in obrti. Te  kažejo potrebo po kadrih, ki  nadgradijo svoja znanja s področja živilstva in prehrane na višji stopnji, hkrati pa imajo dovolj praktičnih znanj in so uporabljivi  v praksi  takoj in tudi na različnih delovnih mestih. Prav fleksibilnost teh kadrov zaradi široke usposobljenosti  je privlačna za delodajalce.

Študij na VI. stopnji je našel mesto vmes med srednješolskimi tehniškimi programi in visokimi strokovnimi programi oziroma univerzitetnimi študiji.

V tujini , tako v Evropi kot tudi v Ameriki, Kanadi in drugje, najdemo več dveletnih in triletnih postsekundardnih ali terciarnih programov s področja živilstva, prehrane, managementa varne hrane, managementa prehranske verige, ter ekotrofologije. To pogojuje hitri razvoj živilske in prehranske stroke ter  tudi vedno večja popularnost  boljšega poznavanja živil in hrane ter zagotavljanja varnega in zdravega prehranjevanja za bolj zdrav življenski slog prebivalstva.

Vse zgoraj omenjeno kaže na razmah izobraževanj na področju živilstva in prehrane. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja pa so izobraževanja na tem področju pomembna prav na vseh zahtevnostnih nivojih – od osnovnih bazičnih znanj do strokovnih in znanstvenih raziskav.

Pomembna novost prenovljenega študijskega programa je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanja izobraževanja potrebam okolja.

Prenovljeni programi omogočajo pridobivanje kompetenčnega znanja širšega področja tudi v izbirnem delu programa. Tako so v tem delu poleg standardnih živilskih modulov še moduli s področij prehrane, varne hrane, trženja, vinarstva, zagotavljanja kakovosti, analize živil in hrane, itd., kar povečuje zaposlitvene možnosti diplomantov in s tem atraktivnost programov. Stroka je v programu nadgrajena z novimi dognanji, predvsem pa prepletena s področji, ki ji izboljšajo uporabnost v praksi.

Program je ovrednoten s kreditnim točkami po sistemu ECTS in omogoča diplomatom uveljavljanje doseženih kompetenc v nadaljevanju izobraževanja.

Ob upoštevanju zahtev poklicnih standardov smo v program vgradili tudi generične kompetence, predvsem uporaba ustreznega strokovno-teoretičnega znanja, sposobnost vodenja temeljnih postopkov in reševanje strokovnih problemov, sposobnost uporabe znanja za ustrezno strokovno komunikacijo, sposobnost reševanja strokovnih problemov v delovnem procesu, opravljanje najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil itd.

Poleg tega smo upoštevali skupne cilje izobraževanja na širšem področju biotehnike in za celotno področje oblikovali skupne module in predmete: Poslovno ekonomski modul, komunikacijsko informacijski modul, Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije in Diplomsko delo.

Poslovno ekonomski modul ni predložen, ker je še v fazi oblikovanja in usklajevanja na nivoju prenove višješolskih programov z ostalimi področji.

Izbirni del programa je v obsegu  29 kreditov in omogoča ustrezno prilagajanje usposobljenosti diplomantov v skladu s potrebami trga dela.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si