Višja strokovna šola ima strateški svet, predavateljski zbor, študijsko komisijo,komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter aktive. S svojimi predstavniki sodeluje v svetu zavoda IC Piramida Maribor ter v komisiji za kakovost na nivoju celotnega zavoda IC Piramida Maribor.

STRATEŠKI SVET

Strateški svet je najvišji organ višje strokovne šole. Mandat strateškega sveta je šest let. Strateški svet sestavljajo trije predavatelji višje šole, dva predstavnika pristojne zbornice ali ministrstev oziroma delodajalcev, dva študenta in en diplomant. Strateški svet vodi predsednik, ki ga člani sveta izvolijo izmed sebe. Strateški svet se sestaja dva do trikrat letno.

Strateški svet sprejme dolgoročni razvojni program šole, predlaga letni delovni načrt šole, spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija, obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikati ali študenti ter opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom.

PREDAVATELJSKI ZBOR

Predavateljski zbor sestavljajo predavatelji višje šole. Vodi ga ravnateljica VSŠ. Predavateljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu ter k dolgoročnemu razvojnemu programu šole, obravnava letno poročilo o kakovosti, sprejema pravila za prilagajanje študija študentom s posebnimi potrebami, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, imenuje predavatelje šole, sodeluje s študenti in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Predavateljski zbor se sestaja 4-5 krat letno.

ŠTUDIJSKA KOMISIJA

Študijsko komisijo sestavlja 5 predavateljev višje šole, vodi jo predsednik, ki je eden izmed članov. Člane in predsednika komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

ŠK obravnava vprašanja v zvezi s prijavami in vpisom v študijske programe, napredovanjem študentov, priznavanjem izpitov, prijavami in dispozicijami diplomskih del ter tudi prilagajanjem študijskega programa za izredni študij. Obravnava vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja, obravnava uspešnost študentov, študente s posebnim statusom, študente s posebnimi potrebami itd. Študijska komisija sprejema tudi pravila v svoji pristojnosti. Študijska komisija se sestaja vsak mesec, delno na rednih sejah, delno pa zadeve v svoji pristojnosti sprejema s korespondenčnimi sklepi.

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti sestavlja pet predavateljev višje šole in dva študenta. Vodi jo predsednik. Komisija ustvarja razmere za uveljavljanje inrazvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli, vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije. Načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli. Sodeluje z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu. Spremlja tudi zaposlitvene možnosti diplomantov. Pripravlja tudi poročila o evalvaciji. Predsednika in člane komisije imenuje predavateljski zbor.

STROKOVNI AKTIVI

Strokovne aktive šole sestavljajo predavatelji sorodnih skupin predmetov in predmetnih področij. Na višji šoli imamo 3 aktive, ki jih sestavljajo predavatelji višje šole: aktiv splošnih predmetov (STJ, EMP, PSV, SIS, MAŽ), aktiv naravoslovje (TRB, ŽAŽ, ŽMB, TPE) ter aktiv tehnologije in prehrane (vsa ostala predmetna področja in PI). Vsi aktivi delujejo na svojih predmetnih področjih in v okviru svojih pooblastil.

Aktivi obravnavajo problematiko predmetnih področij, vrednotijo in sprejemajo načine ocenjevanja znanj po predmetnih področjih, se usklajujejo pri načrtovanju urnikov in izvajanju pedagoškega dela, opravljajo predloge za priznavanje izpitov ter opravljajo druge naloge. Člani aktivov se tudi nenehno izobražujejo na strokovnih področjih, sodelujejo v okviru različnih strokovnih dogodkov, pripravljajo strokovna predavanja in referate na konferencah in simpozijih. Vodje strokovnih aktivov imenuje ravnateljica VSŠ.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz