Višja strokovna šola je dobila novo ECHE listino – Erasmus Charter for Higher Education – za programsko obdobje 2021-2027 👍.
 
Brez ECHE listine nobena višje in visokošolska institucija ne more sodelovati v Erasmus+ programu in kandidirati za sredstva v teh projektih. Je torej pogoj za vključenost v projekte. Brez te listine torej ni študentskih izmenjav ali praks in ni mobilnosti osebja.

Je listina, s katero se vsaka institucija terciarnega izobraževanja zaveže k spoštovanju načel programa Erasmus+  in k spoštovanju splošnih človeških vrednot.

Z vsakim novim programskim obdobjem je potrebno pridobiti novo ECHE listino, novo obdobje bo trajalo od leta 2021 do leta 2027. V letu pred iztekom pa se že kandidira za novo ECHE listino za naslednje obdobje.

Nekaj načel in vrednot: brez diskriminacije, možnosti in vključenost vseh (ne glede na okolje iz katerega izhajajo, vključenost udeležencev s posebnimi potrebami, udeležencev z manj možnostmi …), popolno priznavanje vseh KT za čas mobilnosti, pregleden potek projekta, dokumentirani postopki, nudenje pomoči udeležencem pri pripravi na mobilnost, med in po mobilnosti, zavezanost k zelenim tehnologijam (varovanju našega okolja) itd.