Praktično izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju se izvaja kot praktični pouk oziroma praktično usposabljanje z delom.
V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcu pa praktično usposabljanje z delom.
Pravice in obveznosti šole, dijaka in delodajalca pri praktičnem izobraževanju se določi z učno pogodbo.

Učna pogodba je lahko:

 • individualna učna pogodba, če jo skleneta delodajalec in dijak ter njegovi starši oziroma zakoniti zastopnik,
 • kolektivna učna pogodba, če jo skleneta šola in delodajalec.

Dijak lahko sklene učno pogodbo tudi z več delodajalci oziroma sklene več učnih pogodb. V tem primeru delodajalci uskladijo medsebojne pravice in obveznosti.

Dolžnosti delodajalca (opredeljuje 37. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. l. RS št. 79/2006), ki sklene učno pogodbo, so zlasti, da:

 • dijaku omogoči usposabljanje za pridobitev poklicne izobrazbe,
 • skrbi, da bo dijak redno obiskoval šolo in druge obvezne oblike izobraževalnega dela,
 • dijaku poleg počitnic v skladu s tem zakonom omogoči še najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit,
 • dijaku izplačuje dogovorjeno nagrado,
 • skrbi za varnost pri delu in za zdravje dijaka,
 • dijaka seznani s predpisi o varnosti pri delu,
 • skrbi za dobre medsebojne odnose med delavci in dijaki,
 • nadzoruje, kako dijak vodi predpisano dokumentacijo o praktičnem usposabljanju z delom,
 • izpolnjuje druge, s pogodbo dogovorjene obveznosti.
 • Delodajalec lahko nalaga dijaku le tista dela, ki zagotavljajo pridobitev poklicnih zmožnosti v skladu z izobraževalnim programom.

Dolžnosti dijaka (opredeljuje 38. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. l. RS št. 79/2006) so zlasti, da:

 • redno izpolnjuje svoje učne obveznosti,
 • redno obiskuje pouk in druge obvezne izobraževalne oblike,
 • se pri izobraževanju ravna po navodilih delodajalca in šole,
 • varuje poslovno tajnost delodajalca,
 • se ravna po predpisih o varstvu pri delu.

Dijak lahko ob vsakem času, na podlagi svoje pisne izjave, enostransko razdre individualno učno pogodbo in o tem obvesti pristojnega socialnega partnerja.

Če dijak v šoli ne napreduje, se mu individualna učna pogodba podaljša, vendar največ za eno leto.

Nadzor in izvajanje določb individualne učne pogodbe za usposabljanje z delom pri delodajalcu opravlja inšpekcija, pristojna za delo.