Izbirne vsebine so za dijake možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja.

 OIV – interesne dejavnosti zajemajo:

  • obvezni enotni del,
  • vsebine, povezane s programom,
  • vsebine, povezane s prosto izbiro.

Obvezni enotni del

K obveznim področjem sodijo športni dnevi, ogledi gledaliških, filmskih in glasbenih predstav, likovnih razstav, seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju.

Vsebine, povezane s programom

Sem sodijo delavnice o metodah učenja, delovnih in učnih navadah, naravoslovni dnevi, ogledi šolske in univerzitetne knjižnice, ogledi sejmov s strokovnega področja, obiski predavanj s strokovnega področja, ekološki dnevi …

Vsebine, povezane s prosto izbiro

Pri prosti izbiri se dijaki lahko odločajo za programe, ki so objavljeni v republiškem ali šolskem katalogu, se udeležujejo gledaliških, filmskih in glasbenih prireditev v okviru abonmaja, lahko pa opravijo prosto izbiro tudi izven šole (npr. v svojem domačem kraju), vendar morajo imeti napotnico, ki jo dobijo pri razredniku. Število ur proste izbire je različno za posamezne letnike in za posamezne programe. Interesne dejavnosti bi praviloma morale potekati kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki. Izvajalci so učitelji matične šole in tudi zunanji strokovnjaki ustreznih področij. V letošnjem šolskem letu bomo s šolskim katalogom ponudili dijakom okrog 40 različnih programov za prosto izbiro. Opravljene interesne dejavnosti – OIV so pogoj za vpis v naslednji letnik.