Izobraževalni center Piramida Maribor je osrednji izobraževalni center na področju živilstva in prehrane v SV Sloveniji. Prav zaradi pomena našega centra smo na šoli postavili odlične temelje za izobraževanje za tiste poklice, ki so bili, so in bodo zmeraj nepogrešljivi. To so poklici pek, slaščičar in mesar, za katere smo skupaj začrtali pot tudi v vertikalnem šolskem razvoju.

V programu tehniška gimnazija se izvaja gimnazijski program, ki traja štiri leta in se zaključi z maturo. V programu tehniške gimnazije  dijaki razvijajo naravoslovno – tehniško mišljenje, laboratorijske spretnosti, naučijo se uporabljati različne vire informacij, zlasti razvijajo interes za biologijo, kemijo, mikrobiologijo in biotehnologijo. Pri tem razvijajo sposobnosti, ki so pomembne zlasti za študij naravoslovja.

Jedro tega izobraževalnega programa so strokovni predmeti: biotehnologija, mikrobiologija in laboratorijske vaje, ki jih začnemo izvajati v drugem letniku.

V poklicno-tehniškem izobraževanju dijakom odgovorno in strokovno posredujemo znanja, spretnosti in veščine tako da nadgrajujejo vse svoje sposobnosti na področju prehrane in živilstva, ki so si jih pridobili v programu srednjega poklicnega izobraževanja.

Vertikala izobraževanja na našem centru se zaključi s študijem na naši Višji strokovni šoli za prehrano in živilstvo, ki daje diplomantom specialna znanja zaradi katerih so uspešni na odgovornih delovnih mestih v prehrani in živilstvu, prav tako pa se lahko dalje šolajo na fakulteti.

VIZIJA RAZVOJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PIRAMIDA MARIBOR

Srednja šola za prehrano in živilstvo

Zaradi pomembnosti poklicev, za katere na šoli izobražujemo, se bomo na šoli strokovno in odgovorno trudili:

 • povečati vpis v prvi letnik izobraževanja ( s sodelovanjem z osnovnimi šolami, s svetovalnimi službami, s povezovanjem v lokalnem okolju,… ),
 • znižati osipništvo ( predvsem v prvih letnikih ),
 • ohraniti število že šolajočih se dijakov,
 • sodelovati s starši in skrbniki,
 • sodelovati z vzgojitelji dijaških domov in ostalih zavodov,
 • sodelovati s sorodnimi šolami, tako doma kot v tujini,
 • sodelovati z delodajalci in slediti primerom dobre prakse,
 • slediti potrebam gospodarstva ( Obrtna zbornica,… )
 • priskrbeti gospodarstvu kakovostni kader na področju živilstva in prehrane.

Višja strokovna šola za prehrano in živilstvo

Na višji šoli se bomo strokovno in odgovorno trudili:

 • povečati vpis in število aktivnih študentov,
 • sodelovati in se povezovati z gospodarstvom na področju prehrane in živilstva,
 • zagotoviti študentom možnost permanentnega izobraževanja v prehrani in živilstvu,
 • povečati motivacijo študentov za redni študij in za uspešen zaključek študija,
 • povezovati šolo s sorodnimi višjimi šolami in fakultetami doma in v tujini ( mednarodno sodelovanje, izmenjave,… ),
 • izvajati ter dokončati projekte ( na nacionalni in mednarodni ravni ) ter pridobiti nove,
 • za ohranitev strokovnih in osebnih stikov z našimi diplomanti.

Medpodjetniški izobraževalni center

Medpodjetniški izobraževalni center je tretja ustanovitvena enota na našem zavodu in predstavlja povezavo med teorijo in prakso, ki ju dijaki in študenti pridobijo v našem zavodu. Zato se bomo v MIC-u strokovno in odgovorno trudili:

 • teoretična znanja naših dijakov in študentov povezati s prakso,
 • partnersko sodelovati z gospodarstvom in zbornicami na področju prehrane in živilstva,
 • organizirati izredna in funkcionalna izobraževanja na področju prehrane in živilstva ( seminarji, mojstrski izpiti. NPK, tečaji, … ),
 • uspešno voditi in sodelovati pri izvedbi različnih projektov na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju.

 

Na IC Piramida Maribor želimo ohraniti in razvijati:

 •  strokovno in kakovostno izobraževanje za dijake, študente in odrasle,
 • odnose z gospodarstvom, z zbornicami in ostalimi deležniki na področju prehrane in živilstva,
 • sodelovanje s sorodnimi šolami v Sloveniji in tujini,
 • kvalitetno delovanje MIC-a,
 • medsebojne odnose na vseh nivojih ( med dijaki, študenti, zaposlenimi in starši ).

 

Direktor IC Piramida Maribor
mag. Midhat Mulaosmanović

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48
  • info@icp-mb.si
  • tajnistvo@icp-mb.si
 • Prilagodi prikaz