Naloge dijaške skupnosti:

 • spremlja dogajanje na šoli;
 • predlaga morebitne spremembe, daje mnenja in pobude – učiteljski zbor in svet staršev vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenje in pobude DS ter jih pisno seznanijo s svojimi stališči in določitvami;
 • izvolitev organov dijaške skupnosti;
 • spremlja učno uspešnost dijakov;
 • skrbi za uveljavitev vloge dijakov v organih šole;
 • se aktivno vključuje v različne dejavnosti in prireditve v okviru šole, lokalne skupnosti;
 • skrbi za ustvarjalno delo dijakov na šoli.

Mentorica dijaške skupnosti je Jasna Börc Hozjan, prof.

NAČRT DELA DIJAŠKE SKUPNOSTI:

V naslednjem šolskem letu je načrt dela dijaške skupnosti:

  1.  Pozdrav in sprejem novih članov na uvodnem sestanku.
  2.  Redni sestanki, kjer se sproti obravnavajo predlogi, pobude, aktualna problematika (vsaj vsak drugi mesec).
  3.  Zbiranje prijav za dijaške izkaznice in pridobivanje fotografija za dijaške izkaznice.
  4.  Izdelava dijaških izkaznic.
  5.  Volitve novega vodstva DS.
  6.  Izvolitev oziroma potrditev članov v Svet šole in Komisijo za kakovost.
  7.  Izvedba dveh konferenc (januar in junij) dijaške skupnosti z analizo učne uspešnosti dijakov v posameznih razredih ter obravnavo vzgojne problematike.
  8.  Aktivno sodelovanje z vodstvom šole na sestankih dijaške skupnosti ter tudi pri podajanju pripomb in predlogov.
  9.  Sodelovanje z Dijaško skupnostjo Maribor in z Dijaško organizacijo Slovenije.
  10.  Priprava na informativni dan.
  11.  Informativni dan 2023 – sodelovanje pri izvedbi.
  12.  Obravnava morebitne problematike na šoli.
  13.  Sodelovanje tam, kjer bo potrebna pomoč.
  14.  Zaključni sestanek in idejno načrtovanje novega šolskega leta.