Svet zavoda sestavlja 17 članov:  3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev,  3 predstavniki študentov,  3 predstavniki staršev dijakov,  1 predstavnik strateškega sveta,  2 predstavnika dijakov.

Predsednica Sveta zavoda je mag. Neva Malek.

v. d. direktorja/ravnatelja je mag. Midhat Mulaosmanović, uni,dipl.inž.

Organi Srednje šola za prehrano in živilstvo:

  • ravnatelj šole
  • učiteljski zbor
  • programski učiteljski zbor / oddelčni učiteljski zbori
  • razrednik
  • strokovni aktivi
  • pritožbena komisija
  • komisija za kakovost- svet staršev