Število ur na teden za poklic PEKA:
1. letnik 6 ur
2. letnik 14 ur
3. letnik 16 ur

Praktični pouk se izvaja v prostorih šole:
– učne delavnice za pekarstvo (dve delavnici in spremljajoči prostori),
– del praktičnega pouka se izvaja v podjetjih, s katerimi ima šola sklenjene pogodbe o organiziranju in izvajanju praktičnega pouka.

Za organizacijo praktičnega pouka so odgovorni:
– vodja delavnic,
– učitelji praktičnega pouka,
– nadzorni učitelj,
– razredniki in
– vodstvo šole.

Praktični pouk v 1. letniku se v celoti izvaja v šolskih delavnicah, v 2. letniku se izvaja v šolskih delavnicah in v podjetjih, v 3. letniku se v celoti izvaja v šolskih delavnicah.

Izvajanje praktičnega pouka poteka v šoli in v podjetjih v skladu s sprejetimi HACCP sistemi, ki so namenjeni zagotavljanju najvišjih možnih standardov za pripravo zdravju varnih živil.

Ocenjevanje dijakov:
– dijake v šolskih delavnicah ocenjuje učitelj praktičnega pouka,
– dijake s kombiniranim izvajanjem praktičnega pouka ocenjuje učitelj praktičnega pouka in nadzorni učitelj, ki se posvetuje z mentorjem iz podjetja, v katerem je dijak opravljal del praktičnega pouka, tretji del ocene dijak pridobi z dokumentacijo (tehnološki listi, delavniški dnevnik).

Po uspešno zaključenem 3. letniku se dijak prijavi na zaključni izpit iz praktičnega pouka, ki ga opravlja v šolskih delavnicah (komisija je sestavljena iz učiteljev tehnologije in praktičnega pouka; povabljeni so mentorji iz podjetij).

Število ur na teden za poklic POMOČNIK PEKA IN SLAŠČIČARJA:
1. letnik 12 ur
2. letnik 15 ur
3. letnik 21 ur.

Praktično izobraževanje se izvaja na šoli in v podjetjih.

Ocenjevanje in spremljanje dela pomočnikov v nižjem poklicnem izobraževanju poteka podobno kot pri poklicnem izobraževanju, dokumentacija dijaka je samo delavniški dnevnik.