Naloge dijaške skupnosti:

 • spremlja dogajanje na šoli;
 • predlaga morebitne spremembe, daje mnenja in pobude – učiteljski zbor in svet staršev vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenje in pobude DS ter jih pisno seznanijo s svojimi stališči in določitvami;
 • izvolitev organov dijaške skupnosti;
 • spremlja učno uspešnost dijakov;
 • skrbi za uveljavitev vloge dijakov v organih šole;
 • se aktivno vključuje v različne dejavnosti in prireditve v okviru šole, lokalne skupnosti;
 • skrbi za ustvarjalno delo dijakov na šoli.

Mentorica dijaške skupnosti je prof. Tamara Kovač.

NAČRT DELA DIJAŠKE SKUPNOSTI:

 • Povabilo in sprejem novih članov na uvodnem sestanku.
 • Zbiranje prijav za dijaške izkaznice.
 • Izdelava dijaških izkaznic.
 • Izvolitev oziroma potrditev članov v Svet šole in Komisijo za kakovost.
 • Sodelovanje pri izvedbi projektnega tedna.
 • Izvedba dveh konferenc dijaške skupnosti z analizo učne uspešnosti dijakov v posameznih razredih ter obravnavo vzgojne problematike.
 • Izvolitev predsednika, podpredsednika in zapisnikarja.
 • Aktivno sodelovanje z vodstvom šole na sestankih dijaške skupnosti ter tudi pri podajanju pripomb in predlogov.
 • Sodelovanje z Dijaško skupnostjo Maribor in z Dijaško organizacijo Slovenije.
 • Urejanje oglasnih desk.
 • Okrasitev šole v decembru.
 • Priprava na informativni dan.
 • Okrasitev šole ob valentinovem.
 • Informativni dan – sodelovanje pri izvedbi.
 • Priprava voščilnic za dan žena.
 • Čistilna akcija v aprilu.
 • Organizacija in izvedba fotografiranja razrednih skupnosti.
 • Obravnava morebitne problematike na šoli.
 • Sodelovanje tam, kjer nas bodo potrebovali.
 • Zaključni sestanek.