Izobraževalni center Piramida Maribor sodeluje, kot partner v operaciji Dobrote podeželja, katerega
je prijavitelj Mozaik dobrot, Zavod za zaposlovanje invalidnih oseb Fram.

PREDSTAVITEV PROJEKTA S STRANI MOZAIKA DOBROT:
Naše poslanstvo je zaposlovanje najtežje zaposljivih invalidov, kateri na realnem trgu dela nimajo
možnosti zaposlitve.

S svojim dosedanjim delovanjem smo prišli do spoznanja, da si želimo naš prodajni asortima dopolniti z
novimi produkti. To želimo doseči s pomočjo operacije Dobrote podeželja.
Posledično bi zaposliti še več najtežje zaposljivih. Omejenost na »normalnost« je namreč razlog, da
ljudje z drugačnimi spodobnostmi vse prepogosto sploh nimajo možnosti, da bi se pokazali, izkazali in
dokazali kaj v resnici zmorejo. V našem Zavodu se z drugačnostjo srečujemo neposredno, poznamo
težave teh oseb, in smo nanje občutljivi.

To miselnost bi radi prenesti tudi na naše mlajše generacije. Z izvedbo delavnic bi mladostnikom
drugačnost predstaviti kot izziv, ne pa nekaj česar bi se bilo potrebno bati. Želimo da mladi razvijajo
vrednote, kot so: sprejemanje drugačnosti, čutnost, solidarnost….Hkrati pa želimo mlade dodatno
poučiti o številnih prednostih uživanja lokalno pridelane hrane.

V okviru operacije bi prav tako razširiti dejavnost na področju predelave sadja. Če smo povsem natančni
bi se usmerili v avtohtone sorte sadnega drevja. Torej v sorte, ki so del naše kulturne dediščine in
biotske raznovrstnosti.

Ker se zavedamo dejstva da bi v sklopu projekta uvedli nove delovne vsebine: tako na pekovskih in
slaščičarskih delih kot tudi na področju avtohtonih sort sadja, bi našim zaposlenim omogočili preko
učnih delavnic pridobitev novih znanj. Delavnice bi izvedli poslovni partnerji IZOBRAŽEVALNI
CENTRER PIRAMIDA MARIBOR, ter KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR.

Naša želja je, da si zaposleni pridobijo znanja, ki jih bodo lahko s pridom uporabljali znotraj svoje
delovne kariere. Delavnice bi bile istočasno namenjene tudi prebivalcem območja LAS.

Glavne dejavnosti:
V prvi fazi bomo nabaviti nove pripomočke in opremo, ter usposobili že zaposlene invalide za delo z
novimi pripomočki ter razvili nove produkte.
Na novo pridobljena znanja želimo prenesti tudi na mlajše generacije, in sicer preko delavnice za
otroke, organizirane v sklopu osnovnošolskega učnega programa. Mlade želimo seznanit s slovensko
kulinarično dediščino, ter jih hkrati motivirat k razmišljanju o zdravem načinu življenja, kjer je na prvem
mestu lokalno pogojena hrana. Neposredno pa želimo mladim pokazati da so ranljive skupine (invalidi),
lahko koristen del naše družbe
V drugi fazi se bomo v Zavodu lotili novega izziva. Želimo namreč narediti korak naprej na področju
ohranjanja avtohtonih sort sadja, oz. predelavi le – tega. Obstoječ asortima ki ga ponujamo bomo
dopolnili s produkti iz avtohtonih sort sadja. Naša želja je: s pomočjo operacije, preko različnih tehnik
obdelave, starim sortam sadja dati dodatno vrednost. V osrednjem planu je uporaba tehnike sušenja in
liofilizacije sadja. Nova znanja in izkušnje želimo podeliti tudi mlajšim generacijam. Tudi v drugi fazi
bomo organizirali delavnico za osnovnošolske otroke.

Cilji:
Splošni cilj operacije Dobrote podeželja bo nadgradnja delovnih vsebin, ki v našem Zavodu že
potekajo. Ustvarili bomo nove inovativne produkte med katerimi zagotovo izstopajo produkti iz
liofiliziranega sadja avtohtonih sort. Ob povečanih delovnih vsebinah, se bo povečala tudi potreba po
dodatnem zaposlovanju. Naš namen je: omogočiti vsaj eno novo delovno mesto za osebo s statusom
invalida. Z uvedbo novih produktov bomo lokalno samooskrbo dvignili še na višjo raven.
Naša osnovna prodajna vizija je, in tudi v prihodnje bo, usmerjena v proizvodnjo zdrave hrane , ki je
fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na lokalnih trgih. Naši produkti naj
pridejo na krožnik v lokalnem okolju.

Pričakovani rezultati:
– Nabava novih pripomočkov in opreme, ter usposobitev že zaposlenih invalidov za delo z novimi
pripomočki ter razvijanje novih produktov
– preko uvedbe novih produktov obuditi slovensko kulinarično dediščino (uvedba 5 novih
produktov)
– pridobitev novih znanj in izkušenj že zaposlenih invalidov, ter zainteresiranih prebivalcev
območja LAS s področja slovenske kulinarične dediščine ter avtohtonih sort sadja (2 delavnici)
– preko delavnic predstaviti delček naših dejavnosti osnovnošolskim otrokom
– ustvarjanje novih delovnih mest (min. 1 delovno mesto za invalide)
– promocija Zavoda in projektnih aktivnosti (izdelava spletne strani)
– vzpostavljanje kontaktov in predstavitev naše ponudbe javnim ustanovam

PARTNERJI:
-IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3 2000 Maribor
-KGZ Maribor: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR Vinarska ulica 14, 2000 Maribor,
– Sašo Jug, Levstikova ulica, 10, 2310, Slovenska Bistrica

povezava na spletno stran Evropske komisije namenjene EKSRP:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm in na spletno stran
PRP: http://www.program-podezelja.si