Cilji delovanja medpodjetniško izobraževalnega centra so optimalen razvoj posameznih regij skozi izobraževanje in usposabljanje kadrov za potrebe okolja s področja živilstva in prehrane.

Medpodjetniško izobraževalni center tako skrbi tudi za kvalitetno izvedbo praktičnega pouka v programih za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe ter pripravo in izvedbo programov za usposabljanje in izboljšanje poklicnih kompetenc na trgu delovne sile različnih ciljnih skupin.

Opravlja naloge v zvezi s praktičnim usposabljanjem dijakov in študentov višjih in visokih strokovnih šol, pripravo kandidatov za mojstrske izpite, pripravo za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, usposabljanje zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne sposobnosti z razvijanjem novih tehnologij, inovacij in raziskovanj ter opravlja druge storitve.

Medpodjetniško izobraževalni center tako predstavlja povezavo med šolstvom in gospodarstvom v lokalnem okolju.

 

Vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra

Gregor SOK, mag. inž. živ.