IC PIRAMIDA MARIBOR – VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, razpisuje prosto mesto za opravljanje študijskih obveznosti v zvezi s praktičnim usposabljanjem v tujini-državi članici EU.

Skupna odobrena praksa je do 3 mesece. Število odobrenih mest je 1. V primeru večjega zanimanja je predvidena tudi možnost pridobitve dodatnih dveh mest preko Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije.

Dotacija je odvisna od države, v kateri poteka izmenjava in znaša največ do 1080 €.

Erasmus+ je akcijski program Evropske skupnosti za sodelovanje prek nacionalnih meja na področju izobraževanja, ki omogoča mobilnost študentov oz. opravljanje določenih študijskih obveznosti na eni od univerz članic EU oz opravljanje prakse v podjetjih v državah članicah EU.

 

  • SPLOŠNI POGOJI:
  • Študent mora biti v vsakem primeru državljan ene od sodelujočih držav ali pa v eni od teh držav imeti stalno bivališče, status begunca ali status osebe brez državljanstva. Biti mora vpisan na IC Piramida Maribor, višjo strokovno šolo (na mobilnost lahko odide v drugem letniku) ali pa mora biti mladi diplomant IC Piramida Maribor, višje strokovne šole (mobilnost se mora izteči najkasneje eno leto po diplomiranju).
  • Vsak študent se mora pred odhodom z vsemi vpletenimi dogovoriti glede vsebine obveznosti v tujini:
  • pred odhodom mora poskrbeti za pogodbo o namestitvi in pripadajoči dogovor o usposabljanju.
  • pred odhodom si mora urediti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in nezgodno zavarovanje za celotno obdobje mobilnosti.

    TRAJANJE MOBILNOSTI ZA PRAKSO V TUJINI: najmanj 2 meseca. Mobilnost mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2017. Kot zadnji dan mobilnosti se šteje datum prihoda domov.

PRIJAVNI POSTOPEK   Kandidati pošljejo/oddajo prijavo do vključno 15. decembra 2016 na naslov: IC Piramida Maribor, Višja strokovna šola, Park mladih 3, 2000 Maribor –s pripisom »za Erasmus+«. V primeru premajhnega števila prijav, se rok za oddajo podaljša do zasedbe prostih mest.   Prijavi priložite še motivacijsko pismo, v katerem v slovenščini in angleščini/nemščini opišete vaš namen opravljanja prakse v tujini. Pismo mora obvezno vsebovati: izbrano državo, institucijo in čas, v katerem bi želeli opravljati prakso ter okvirna pričakovana znanja in izkušnje po opravljeni praksi, razlog za opravljanje prakse v tujini (osebna motivacija).

Kandidati si institucijo izberejo sami, z njo navežejo stik in se dogovorijo o terminih izvajanja prakse. Tudi za namestitev poskrbijo kandidati sami.    

KRITERIJI IZBIRE   V primeru večjega števila kandidatov, ki enakovredno izpolnjujejo vse pogoje in kriterije, lahko šola opravi še dodatne osebne razgovore s kandidati. Prednost bodo imeli študenti z boljšim znanjem tujega jezika in višjim številom opravljenih izpitov in povprečne ocene.

Za vsa vprašanja se obrnite na Erasmus+ koordinatorico Polonco Leskovar Mesarič.

 

e-naslov: polonca.leskovar-mesaric@guest.arnes.si