IC PIRAMIDA MARIBOR
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Park mladih 3
2000 MARIBOR
TEL.02/33-13-432, FAX 02/33-13-048

Maribor, 5. april, 2017
Na podlagi 10. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS 71/2009) in 23. člena Pravil o diplomiranju (sprejetem na svetu šole dne 30. 9. 2013) izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidatka: Breznik Anita
Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA
Način študija: redni

Naslov diplomskega dela:
Izdelava ekološke hrenovke

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

1. Vesna Poštuvan, univ. dipl. org. dela, predsednica komisije
2. Rosvita Arzenšek Pinter, univ. dipl. ing., mentorica, članica
3. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. inž., članica
4. Milko Lebarič, univ. dipl. inž., somentor, dodatni član
5. Bojan Grušovnik, inž. živilstva, somentor, dodatni član

Zagovor diplomskega dela bo v torek, 18. 4. 2017 ob 15.15 v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

Ravnateljica VSŠ:
Dr. Blanka Vombergar