IC PIRAMIDA MARIBOR

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Park mladih 3

2000 MARIBOR

TEL.02/33-13-432, FAX 02/33-13-048

Maribor, 4. 10. 2018

Na podlagi 10. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS 71/2009) in 23. člena Pravil o diplomiranju (sprejetem na svetu šole dne 30. 9. 2013) izdajam

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

 

Kandidatka: Ines Hostnik

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

 

Naslov diplomskega dela:

PRIMERJAVA RAZLIČNIH METOD ZA UGOTAVLJANJE AKTIVNOSTI ENCIMOV PEROKSIDAZE IN ALKALNE FOSFATAZE V MLEKU

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

  • Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
  • Mag. Neva Malek, univ. dipl. inž. kem.tehn., mentorica
  • Mag. Metka Senekovič, dr. vet. med.. tehn., članica
  • Mag. Tanja Veselko Vinko, dr. vet. med., somentorica, dodatna članica

 

 

Zagovor diplomskega dela bo v petek, 19. 10. 2018 ob 9.30 uri v U K/1 na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

Ravnateljica VSŠ:

Dr. Blanka Vombergar

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.