Na podlagi 10. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS 71/2009) in 23. člena Pravil o diplomiranju (sprejetem na svetu šole dne 30. 9. 2013) izdajam

SKLEP  O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidatka: Tjaša Kuhar

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

 

Naslov diplomskega dela:

Alergije in preobčutljivost na živila v vrtcu Murska Sobota

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

  • Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
  • Majda Herlič, univ. dipl. inž. živil. tehnol., mentorica članica
  • Ksenija Ekart, univ. dipl. inž. živil. tehnol., članica
  • Nataša Kučan, univ. dipl. inž. živil. tehnol., dodatna članica

 

  

Zagovor diplomskega dela bo v četrtek, 23. 8. 2018 ob 12. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

Ravnateljica VSŠ

Dr. Blanka Vombergar

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.