Maribor, 3. 4. 2018

Na podlagi 10. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS 71/2009) in 23. člena Pravil o diplomiranju (sprejetem na svetu šole dne 30. 9. 2013) izdajam

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidat: David Šoštarec

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

Naslov diplomskega dela:

Kakovost hladno stiskanega orehovega olja pri različnih pogojih shranjevanja

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

  • Zdenka Masten, univ. dipl. inž. živil. tehno., predsednica komisije
  • Mag. Neva Malek, univ. dipl. inž. kem. tehno., mentorica, članica
  • Mag. Marlena Skvarča, živil. tehno. znanosti, članica
  • Boštjan Tadina, univ. dipl. inž. tehno., somentor, dodaten član

 

 Zagovor diplomskega dela bo v sredo, 18. 4. 2018 ob 14.15. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

Ravnateljica VSŠ

Dr. Blanka Vombergar

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.