Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2019/2020 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja Živilstvo in prehrana za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila 10 novih  kandidatov.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnega programa Živilstvo in prehrana na Izobraževalnem centru Piramida Maribor, Višji strokovni šoli od začetka študijskega leta 2019/2020 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11). http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10356).

Kdo se lahko vključi v program?

V program se lahko vključi vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Študijska komisija višje strokovne šole Izobraževalnega centra Piramida Maribor je za študijsko leto 2019/20 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, kriterije je potrdila tudi ravnateljica višje strokovne šole:

  • kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,
  • kriterij za 2. in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena,
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V študijskem letu 2019/20 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

  • 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: 9 študentov,
  • 2. in 3. cikel: 10 študentov,
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija: 1 študent.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 25. 9. 2019. Vloga obsega prijavo ter zahtevana dokazila (o dosedanji izobrazbi in statusu zaposlene osebe). Prijave se pošljejo na elektronski naslov: silva.hostnik@guest.arnes.si

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 5. 10. 2019. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju. Razgovori za potencialne kandidate bodo potekali z vodjo izobraževanja za izredni študij VSŠ po dogovoru.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: silva.hostnik@guest.arnes.si oziroma 02 320 86 15.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Izjava-delodajalca_predloga (2) Vloga-za-vključitev-v-projekt-MUNERA-3_predloga (2)

Izjava-delodajalca_predloga (2)