davorin-urihIzobraževalni center Piramida Maribor je s kakovostnim izobraževanjem, ki temelji na nepogrešljivih poklicih v našem življenju kot so pek, mesar in slaščičar, začrtal pravilno pot v vertikalnem šolskem razvoju.

S strokovnostjo in odgovornostjo v prehrani in živilstvu ga nadgrajuje poklicno-tehniško izobraževanje in se zaključi z višjo strokovno šolo, ki daje diplomantom šole specializirana znanja za odgovorna dela v prehrani in živilstvu in jim omogoča nadaljnjo šolanje na fakulteti.

VIZIJA RAZVOJA IC PIRAMIDA MARIBOR

Srednja šola za prehrano in živilstvo:

 • ohraniti in s povezovanjem s svetovalnimi službami na OŠ povečati vpis v  prvi letnik izobraževanja,
 • skupno  prizadevanje pri ohranitvi že šolajočih se dijakov,
 • znižati osip dijakov,
 • sodelovanje s starši,
 • sodelovanje s sorodnimi šolami doma in v tujini,
 • sodelovanje z delodajalci in sledenje potrebam gospodarstva,
 • skrb za pridobitev kakovostnega kadra na področju živilstva in prehrane.

Višja strokovna šola za prehrano in živilstvo:

 • se povezujemo in sodelujemo z gospodarstvom in s posodabljanjem sledimo potrebam gospodarstva,
 • zagotavljanje permanentnega izobraževanja in združevanja diplomantov višje strokovne šole,
 • promocija poklica in višje strokovne  šole v lokalni skupnosti, slovenskem in mednarodnem prostoru,
 • povečati vpis in število aktivnih študentov,
 • povečanje motivacije študentov za reden študij in uspešen zaključek študija,
 • povezovanje in sodelovanje z višjimi strokovnimi šolami in fakultetami sorodne usmeritve,
 • projektno delo na nacionalni in mednarodni ravni,
 • ohranitev stikov z diplomanti.

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC):

 • partnersko sodelovanje z gospodarstvom in zbornicami in organizacija partnerske mreže za stalen razvoj kadrov na področju prehrane in ����ivilstva; s posodabljanjem programov za usposabljanje kadrov sledimo potrebam gospodarstva,
 • teoretična znanja povezovati s prakso in prenašati znanja v različne sredine, na različnih nivojih,
 • z organizacijo sodobnega praktičnega izobraževanja za dijake in študente skrbeti za razvoj dobrega kadra v živilsko-prehranski stroki na vseh nivojih izobraževanja: nižje poklicne do višjega strokovnega izobraževanja,
 • skrb za razvoj infrastrukture za potrebe izobraževanja in sodelovanja z gospodarstvom,
 •  organizacija izrednih in funkcionalnih izobraževanj (mojstrski izpiti, NPK, seminarji, tečaji …),
 • sodelovanje pri različnih projektih na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju in vodenje projektov,
 • postati prepoznavni v lokalni in širši skupnosti in slediti potrebam te skupnosti,
 • sodelovati z aktivnostmi v skrbi za zdravje; organizacija promocijskih in strokovnih aktivnosti za zdravo prehrano v lokalni in širši mednarodni skupnosti,
 • skrb za ohranitev tradicionalnih slovenskih izdelkov in razvoj novih, inovativnih izdelkov, ki sledijo sodobnim trendom; postati nosilci razvoja novih izdelkov v prehransko-živilski stroki,
 • se aktivno vključevati in soustvarjati festivalske in kulturno-kulinarične prireditve mesta Maribor,
 • sodelovanje z osnovnimi šolami za promocijo poklicev v prehranski stroki,
 • povezovanje strokovnih aktivov srednje strokovne in višje šole in načrtovanje ter izvedba aktivnosti za razvoj stroke,
 • sodelovanje pri reševanju gospodarske krize mesta Maribor in okolice,
 • skrb za prijetno ustvarjalno vzdušje z zadovoljnimi visoko strokovnimi delavci.

Želimo ohraniti:

 • kakovostne, sodelovalne medčloveške odnose na vseh nivojih; med dijaki, študenti, sodelavci in starši. Naši medsebojni odnosi naj odražajo spoštljivost in zaupanje. Veselimo se uspehov posameznika in pomagajmo pri porazih. Prisluhnimo željam, odkrivajmo dobro in se pustimo poučiti.
 • prijetno, urejeno šolsko okolje, ki bo v veselje in ponos nam zaposlenim, dijakom in študentom.
 • kvaliteten nadaljnji razvoj učne prodajalne in učnih delavnic.
 • ohranitev obstoječega strokovnega kadra na šoli, ki bo vzgojil in vpeljal v delo svoje naslednike.

Direktor IC Piramida
Davorin Urih